סימניות
םיקחשמ רטנאה ףלצ

םיקחשמ רטנאה ףלצ

.רטנאה ףלצ םניח םינווקמ םיקחשמ קחשל םכתא םינימזמ ונא ,תורטמ רבעל .חבטב םישחרתמה םיינוריע םיפונ עקר לע .םהיניעמ רתונש דועב ,טקשב גורהלו ,הארמל םתוא תחקל ,םישנא ירחא בק .אבה בלשל תומדקתה ןיא ,המישמה תמלשה דעו ,תונברוק לש םיוסמ רפסמ ר .חטשה םע גזמתהל ,םיללצה ןיב רתתסמ ,תודדובמ תוניפב םיאבחתמ םישנא .תונעוצקמ תוארהל ,תועטהל םכמצעל ונתת לא
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים ףלצ לפי קטגוריה:

Shoot ו הרטמה :ףלצ דייצ ?םיטירפ תאיצמל םיעוצעצ בהוא התא םאה .םירויה רשאמ םישופיח ומכ רתוי רשא ,םיקחשמ רטנאה ףלצ ילאידיא ןפוא .קשנ םיבהואש םינבו ,םישופיח תוצירעמה תונבה יתש לש םעטה תא קפסי ן

.ודבע םימזיה ,םיפי םימוקימ רוציל ידכ ,לעמ .הסוהמ םיתבה דיל הנוח ,תומדרנ תוינוכמ ,יתוכלמ םירשג ,הלש םיינועב .ינצוח רוצי לש תורעובה םייניעה ומכ ,םינבמ לש תונולחו םיבכוכ םיפק

.ריעה לש תיגיגחה הילידיאה תא תורבוש תודדמנה תוקידהו ,טלקמב בכשש .תוינוכמהו םיתבה ,תובוחרה יבשותב יאשחב הפוצ התא וכרדש ,יטפוא האר

.תחא די ףינהל וא הדירפ לע ךייחל ילוא ,הנורחא הבשחמ לע בושחל ,הנו .לקעתמ רודכה ךיא לכתסמו ,קדהה לע תונידעב ץחול התא .ךלש הדובעה תא ךישמהל ידכ השדח הרטמ רחא בקעמ ,דיצ קוסע בוש התא ז .הרבחה לש דיחיה יתימאה הבורה תא ספות ,דבל ןאכל תעגה הז ליבשב .הל ורחבנש תורטמה לע םימחר אלל תרחסנו ,עגמל שיגר ןפואב הביגמ ,תמ .םיריהמ הלש םירודכה

.םרובע ןכומ ךל שיש םיעדוי אל םה יכ ,םירתתסמ אל םה .ןוכנ אלה םוקמב ויהש םיליגר םישנא הלא .רתוי ךומנה םלוסב גצומ םידעוימה םידעיה רפסמו ,םייטרדנטסה םיטרדנט

.ברוא הרטמה הפיא תוארל לוכי התא םימעפל ךכ וליפא יכ ,ןושארה יללכ .הריו ,הילע ימדקה הארמה לע עבצה ,ףקיהה ךרד הזה םוקמה לע לכתסת זא .ןמז הברה חקול הזו ,תוריהזב תויהל ךירצ המכ לבא ,תוריהמב םקוממ רו .םיברועמ םיקירטה לכ ,שופיח הז ,דייצ אוה קחשמה ףלצ זאמ .םיוסמ טקייבוא לש הכשמל םיכפוה ,םיללצה ןיב םירתתסמ ,חטשה םע םיגז .ששג רמולכ ,דייצ התאש ללגב לבא ,והשימ םש שיש שחנל קר לוכי התא םי

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more