סימניות
םיקיחצמ םיקחשמ

םיקיחצמ םיקחשמ

.בוצע םדא לכ םע הז תא קולחל םינכומ םהו רומוה לש ןיוצמ שוח שי םהירבחמ ,םיקיחצמ .ףיכ תויוליעפב קסועה ידי לע םייבויח תושגר םילבקמ םינקחשה ,םיבוט םקלח .חורה בצמ תא לקלקתהש והשימ רשא הלא ומכ םניחב םתוא קחשל ומכ בוט ךכ לכ אל םקלחו .רבעשל ותרבח וא רבעשל רבחה ,הרומה יתצלפמ ער הז היהי ,תילאוטריו תומד לע הניטהו .תחטבומ ויתפש לע דציר ךויחו ,עגר דועב ער חור תודאתהל ךותב ,שמתשמה תא רוצעל אל
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים קיחצמ לפי קטגוריה:

games קיחצמ יכה

.םהלש עוצקמה רומוה תושעל ימ שי לבא ,םויה לש הבוט החידב ילב תויחל .תמאב םירשכומ םינקחש רובע קר ירשפא הז לבא ,להקל גועלל הסנמ ינשה .קוחצל םירבחל םורגל ידכ יעוצקמ תויהל ךרוצ ןיא ,תאז םע .רכומ אל תווצל םיאתהל דואמ רהמו ,הרבח לכ לש םיפדעומל םיכפוה םה , .ימויה תושיגפל םיווקמ ונאו ,ךלש הביסמהמ קלח תויהל םיצור ונחנא ,ם

.תיביססבוא ההכ תובשחמ רוזיפ ,תיבויח חורה בצמ תא ןתיי הז .אל ,תימצע הינוריא דמלי אוה ,רומוה לש םיפסונ תונורתי םנשי .ה .םהילע קוחצלו םתעד תולק תא תוארל ,ץוחבמ וליאכ תונורסח לעו תוישיא

?תמלשומ תויהלמ הקוחר ךלש תומדה םאה ?םייניעה תרוצ תא וא ףאה תרוצ תא בהוא אל .תאזה הריירקה לע ונבו ,תולעמל םהיתונורסח תא וכפה םיבר םימסרופמ ם .האנ ארקיהל לוכי ישוקבש ,(ןוסניקטא ןאור ןקחשה) ןאיב רמ תא ורכז ?תומלשומ תויהלמ תוקוחרה םינפה תונוכת תא רתוי דוע שיגדהו ,םיפוצ י

.הינמחל ומכ לוגע דואמ ןטק אוה .ללכב ול תפכא אלש הארנו .אפלא קחישש ,Michu Mészros ;דר'ציר רייפ ;ןוטסטנילפ דרפ ודיקפת רו .רוזעי קיחצמ יכה םיקחשמה תאו ,םישדח םירבח רוציל ,הרבחה לש המשנה

.ונלש תועצהה לכ תא רוקחל הגרדהב הדיחיה ךרדהו ,דרפנב לכ ראתל רשפא .םהלש תונוצרל םניח תתל םילוכי םה םש ,תורענל םיקיחצמ םיקחשמ שי םי .תורחאה תונבה תא ורייצש ,תונומתל קזנה תא ברעל םיצורו ,םירוגה תא .הפישחה ששחמ ,תוריהזבו רתסב לועפל םיבייח ונחנא לבא ,ישומיש אוה ם .עורג רתוי והשמ וא בנז ,םיינרק לודגל הלוכי הרוביגה יכ ןנוכתהל זא .האצותה לע לכתסהל זאו ,לע תעדל ךירצ אל התאש םירמוחה ןמ םיביכרמ ל .ומצע לע האצותה תא הסנמ ,םילייטקוק איצממ ימ גזומ אוה ךלומ וישכעו .ליערו ץפנ תובורק םיתעל לבא ,טושפ יהולא לבקתמ םעטה ,םימעפל

.ןטבה תא עורקל אל לבא ,קוחצ

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more