סימניות
סקוה םיגד יקחשמ

סקוה םיגד יקחשמ

זה קל לשכוח את הייסורים, כשמולך משחקים מקוונים הומואים ובחינם ווי דגים. אוסקר, מילוא והחברה דו Goldfishberg מציעים לא רק לשחק, אלא כדי לעבור מדע אמיתי - ווי דגים. זה ילמד אותך לצאת מהרשתות, להתנתק מהוו, וטריקים אחרים של הישרדות. הם הגו הרפתקה מצוינת עם סכנות, והם שמחים להעביר את עצמך. שימוש בפריטים שימושיים, להציל את הדגים, ולכוון אותם לפלטפורמה. לשחות בHOLD הבועה מסין ולהרכיב את האוצרות עצומות אקווריום ונקודות שחקן השתכרות, ולצביעת חליפת פנאי יצירתי.
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים ווי דגים לפי קטגוריה:

סקוה םיגד קחשמ Aquatic םירופיס

.הלודג תוחשל הוואגב ,תיהפרנו הזירזה הנטקה גדה בבותשהל הבש הריט לש תועוקש תוברו .סקוה שיפב קחשמה תא קחשמ התא רשאכ חתפיהל םינכומ ונא רשא ,ןירותסמ ףופא הז לכ .תומיהדמ תואקתפרה יאלמו םיממעשמ אל תויומדה
ייח .ףייעתמ אל בל דבאל אל םעפ ףא ,תוזיזפב םיגהנתמ םה םימעפל .תואקתפרהו ףיכ לש םייח ןווגל םיכרד אוצמל לבא ,םהלשמ ןטקה םלועב םייחש םירוביג ה

.רפסה תיבב רתויב תובוטה םינדקרה תכלמ לש ראותה תא הל ואיבה םימעפ רפסמ אוהו ,לוח .תיאנותיעו תינקחש תודובע תלבקב לע תדבוע איה וישכעו ,ולש הליבומה היזיבלטה תוינכ .תורצל הרבחה רייצמו ,יתימא ןוירב – אולימ ןב 16 .חכשנ יתלב ףיכ הרקש רקיעה ,םישעמ לש תוכלשהה לע בושחל אל הטונ וליגב .אולימ הריציה וז ,והשמ הרוק םאו ,ךלש םירבחה לע תוחידב תוחידב לש לודג בבוח .הליעפ תופתתשה עונמל אל רקסואו Bi ,הרבחב ערפתהל ןיינעמ יפכו ,םשייל רהממ אוה רש .רהמ רבשנ רשקה לבא ,"םימסרכמ"ליבומ ץורע – תמסרכמ הרבח ול היה םיוסמ בלשב .אולימ ריעצה ויחא תא ריבסמ רשא ,14- ה ןב רקסוא –
ישילש םיגדה .תוריהזו תועינצ ,הלש תנסורמ ויחא תונשייב הנוש הז .קחוצ אל םעפ ףא הז ,רומוהה תא ןיבמ אל אוה .ראופמה רקסואה תמצעל ארוקש ,ןמויב םתוא בתוכ ,ויתואקתפרה םע אב אוה ,ןשייב רקסוא .ילוקורב ותוא התניכ התיכל ורובע ,לתלותמ רעישו תויפתכ שבול אוה .וליבשב םוקמ לכב הפצ רשא ,הניטנמלק – זיגפהל אוהו ,BBC בהוא אוה

.ימוקמ לותח לצנל רהמ מ ,םוירווקאל ץוחמ ויהו ידמ הובג וצפק םירבחה ,תובבוש דע לב .רוחאמ ץיאמ תליבח םע תוריהמה תא חתפל עייסת ןכו ,ונממ קחרתהל םיכירצ ונחנא וישכע .סקוה םיגד קחשמב םיגד ייחב םיצוחנ םימה תופיט תא ףוסאל וחכשת לאו .סונוב תודוקנ ומכ םיבכוכ ףוסאל ןפואבו ,ורצונ תורהנמב רובעל םילושכמ לע רבגתהל 1 .ןוגה רגאמה לכב תחכונ דימת ןהש ,םיטישכת רחא שופיחב ךל חולשל סקוה םיגד רתוי םיק .תוצא ירובצמ שפחלו ףוסאל ךירצ התאש המ לכ ,םיה ןאכ בהז ןח ינבאו תועבטמ .םוצע רשוע םתיא הזחה תא חתפו חתפמה תא אוצמל ,רתוי ההובג המרל תכלל ידכו .םמצע תוחוכב ןיינעמ לכ לע דומלל ידכ לבא ,ףרוטמ גדה לע םירופיסה לכ אל הז

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more