סימניות
םיקחשמ ןמרבה

םיקחשמ ןמרבה

.םינושה םיביכרה בוברע ידי םימיעט תואקשמ תכירעב קסוע ,קחשל ןוצרה תא ררועל דיימ .תוזחל ןתינ דימת אל איה האצותהו ,הנהמו תיארחא וז הדובע .שיבכע ךתוא ךופהי ץפנ לייטקוק וא יתימא לער ךופהל לוכי יהולא הקשמ םוקמב .התאש ומכ םימעט םע תוסנתהל םיבהואש םישנא טושפו minions ,הל'גנא ולש תינידנולבה
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים ןמרבה לפי קטגוריה:

םיקחשמ יתריצי

.לוהוכלא ,בלח ,םיצימ תבכרומה ,םירגובמו םידליל תואקשמ שי .תיכוכזב םיארנ םיעבצה לכש ךכ ,דרפנב הבכש לכ םימרעמ םינמרב לש הסו .תיכוכזה הצק לע תבצינה הריהב הירטמ אוה יפוסה עגמה

.ולשמ ןכומ הקשמ הסנמ אוהש םעפ לכב הנתשמ רוביגה לש םינפה ךיא לכתס

.חלצומ היה יוסינה המכ דע ןיבהל רשפא ותבוגתמו ,ומצעב האבה האצמהה .תויצרופורפ וליא בברעל המ ךמצעב טילחהלו ,ןייסנה תא ךפוה התא ,ןמר .ךלש השדח תפומ תריצי סנכי םהלש ןכותה רשא םיבר םיקובקב ךותמ רחב .סוכ ךותל סנכנ אוה דוע לכ ,לכ תויהל לוכי םיביכרמה רפסמ .סוכ ךותל ותוא םיכפושו ,תוידוסיב ןכותה תא רענל זאו ,הקשמל ןומילו .ךל רהבתי לכהו ,האצותה תא הסנמ תוריהזב ןמרבה ךיא וארת וישכע .יהולא רואב תראומ לייטקוק סוכ תולעהל לוכי אוה עגר ךותו ,דובכ לש .תויפיצה לכ לע התלע האצותהש איה רבדה תועמשמ .תובורק םיתעל לבקתמ ץפנ בוברע וא יתימא לער ,המוד טקפא גישהל חילצ .חזרמה תיב לש םוקמב תוראשנ תופורש תואלבט המכ קרו ,ףרוטמ ץוציפ שח .הבר תוריהזב שדח הקשמ לכ הסנמ ןמרבה ,עיתפמ אל
.תיצראה הלומהה לע זיגרמה ןורחאה טבמה תא קורזלו ,לבנה תא קורזלו ם

.הנוכנה היצרופורפב םיביכרה תא ףוסאל היציאוטניאו עדי שרוד רשא ,תי .ביבסמ לוהוכלא הברה ךכ לכ שי רשאכ תושעל לוכי אל התא וידעלבש ,רומ .םשא רבחל ותוא קילחהל ,םונהיג לש לייטקוק בברעל תושקבתמ תונבה ,הק .דפרק ךופהל םג לבא ,הארונ המיגל ומגל קר אל איה ,לזמ ךל שי םאו .םוטו הל'גנא לותחה לש הרקמב ומכ ,תויטנמור תויורשפא םג שי .הילע בוהאה הקשמה תא ךופהל תוסנלו תינידנולבה תבוטל תוכזל בייח רע .ותוא בוזעי יפויה תרחא ,ןוכנ לכה תושעל םוט הרזע .םישודקה לכ ליל לע דחוימב ירלופופ רשא ,םירבה דחאב םינכומ םוסק el .םיפשכמה תאו תופשכמה תא זיגרהל אל ידכ ,אקווד ןוכתמה רחא בוקעל בי .ףלטע היהת אל התאו ,רהזית

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more