סימניות

משחק ןוכנ ליהמת תושעל ןמרבה באינטרנט

                                  Bartender make right mix קחשמ

ןוכנ ליהמת תושעל ןמרבה

Bartender make right mix

.ןוכנ ליהמת ךופהל הריהב ןמיס ןמרבה ךותב תולקב ותוא אוצמל לוכי התא ,ונלש ילאוטר .םלשה ןווגמה תא תוסנל םיצורו םירדוסמ םה תוינועבצ תויוות םע םיקובקב ,םילקו םיפי .הצור התאש לככ הפלצה וא בוברע ,תותשל והשמ ךל ןיכהל דיימ לגימ יתודידיה ןמרבהו ק .ןמרבה עוצקמ לש הירוטסיהה לע תצק םכל רפסל לכונ ,לייטקוקה לש םירמוחה תא רחוב הת .םיילוהוכלא תואקשמ רוכמל לחהו ,רבה הכפה רתוי רחואמש ,הציחמ ידי לע חטשה תוריכמ .יאקירמא עדי - הקשמ םג ומכ ,לייטקוק .תורפו חרק תפסוה יביכרמ םע תוסנתהל ,ךלשמ תואקשמ איצמהל לוכי התא בברעל ןיקת תוש .רכתשהל ילב הברה תותשל לוכי תותשל שידא אוה ,לגימ םורגי הז ךליבשב ,האצמה לכ תוס .ידמ תוליער וא ץפנ תבורעת תלעפהש ןכמ רחאלו ,וחצמ לע תאצל ויניעו ומפש לופיל ןכס .רבב בלה לכמ קוחצל ולכות ,קיחצמ דימת לבא ,הנוש היהי הז םעפ לכב תומד לש הבוגתה .תולסא יוקינל תבורעת אלו םלתשמ שממ לשבל ינעה והשמ לע םחר .רמגומ רופיס תובקעב ,טטושל אל ,םירופיס רוציל בהוא ימ רובע ןוכנ ליהמת ךופהל קחש .תיתחתב יקפואה לגרסב םקוממה םודאה רותפכה לע ןכמ רחאלו ,רחבנש קובקב לע ןושאר שק .סוכ ךותל ךפש אוה בברעל ןכומ ,(ךב יולת ךשמה) רענל ,רקייש הקשמה תא ךופשל :לאמ .לזונ ךפוש ,םיקלח לש לדוגה תא תוארל לוכי התאש ךכ ,תיתחתב עיפומ הדימ סוכל רקייש .רפוס םילייטקוקה בוט לזמ
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more