סימניות
החירבה םייניבה ימי םיקחשמ

החירבה םייניבה ימי םיקחשמ

.ותראפת אולמב םייניבה ימיב שוגפת םש קחשמ םייניבה ימי לש החירבה ןווקמ קחשמ לא ר .תומר רבוע ,ןויגיה תואלפנ תא הארמ ,ישפוח תויהל הסנ .תורצובמה תומוחה רבעמ לא עיגהל תנמ לע ,הלש תויווזה לכב הריטה תא רוקח .רקובה דע ,אלכה תא בוזעל ןמז יל היה אל םא ,גרוהל התא המכ הרדס תחת .יוארכ ואצמ םיצפחב שמתשהל לכות התאו ,לשכית אל התא הנחבהה תלוכיו ןיעידומה יכ םי .הז תא לצנל ןוכנה עגרל תוכחל םיכירצ קר ונחנא ,ישומיש חוטב אוה ,רבד םירהל לוכי
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים םייניבה ימימ החירבה לפי קטגוריה:

Games

הקיתעה הריטה לש תודוסה :םייניבה ימי לש החירבה .ונרוד ינבמ דחאל הרק ,ךל תוכחמ תואקתפרה .ורדחב ינמז ךפשמ לש ותורצוויה לע וליפא תעדל ילב ,תרחמל ןנכתו רהר

.בוש ףלעתה טעמכ אוה ויניע תא חקפשכ לבא ,ובצמ ךשמנ ןמז המכ רמול ר .תוצרפ ויה תונולח םוקמבו ,תוריקה לע תשקו תותינח ,תוברח ,הזח ,םיל

.ידמ הלודג אלכל קרזיהל הנכסהש וניבהב ךא ,הפוקת התוא ינב לש םהייח

.ךל איבה תיבב תייהשכ ןמז לש לטרופה יכ ןאכ היה הז יכ ,רתויב םיבור

.ןוכנ קדבנ .רורחשה תארקל םינושארה םידעצה תא תושעל ליחתנ ליבקמבו ,הריטה תא ר

.ךומסה רדחב ךמצע תא אצמת התאו הז לע ץחל ,החתפתה יכ הקהלה תא תואר .םינימז םיטירפ ףוסאל תוסנלו ,שדחה םינפה תא לוקש .תוריקה לע םיפונמ וא םינגמ ןגראל ךיא ןיבהל ךל ועייסי רשא ,תוריקה .רחא ץפח ואצמת ובש תידוס השינ חתפי ןוכנה רדסה םע .תואטורג םע םיפיוזמ םא ,םתוא לבקל לוכי התאו ,תוריק וא חא ,הפצרה

.וליבשב העתפה דימת הריטב האבה העפוהה ןכש ,ןשי אוה םהבש םיעגרב קר .ןיינבה לש שדח קלח םעפ לכבש אוה עיתפמש המ לבא .הקיתעה הללקה ללגב הארנכ הז ,שוחינ ידי לע לבא ,רושק הז המ ריבסהל

.תומישמה תא םילשהל תעייסמ ,םיעוריאה תא ליבוהל ףתתשמ רחא בוקעל ךי .םימדוקה וייחל רוזחיו ירזכאה תועונתה לגעממ רוביגה קלתסי ךכ קר

.המיאתמה הריוואה תא איבמ ,םייניבה ימי חורב דואמ איה הקיסומה לבא

.םיעיפומ תודיח םע תוליגמ ,קשנ ילכ ,םיאת ,םישדח םיצפח ,םיימינפה ם .תולאש םע הליגמב ךלש תובושתה תא ןיזהל ךרוצ שי ,הדידמה תא ריאשהל .ךלש ןויגיהה תועצמאב תונורתפ אוצמלו שפחל ,רוקחל

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more