סימניות
ינאו ילש ריבאה םיקחשמ

ינאו ילש ריבאה םיקחשמ

?םינוקרדו תופשכמ ,םיפשכמ שגופ אל התא םויה המל עדוי התא .םייניבה ימיב םיריבא ידי לע ודמשוה םלוכ יכ .הלאכ םיצימא םימחול לש היישילשה תא קר שוגפל ולכות ,My Knight and Me םינווקמ םי .ליעי אל ןיידע אוה ,ץימאה ימי'ג לש ויבא אוה ,ירנה - רתויב הקיתווה איה תמאה .והשימל רזוע אוהש ךכב בצמה תא רימחמ קר אוהו ,וידימ לפונ לכה .ןירתק םתרבחו ונב רובע ירמגל רחא ןיינע הז .הברה םינמאתמ םה יכ ,ריבא לכל םייוכיס ןתיי ריעצ גוז .וישכע םהילא ףרטצה ,תומישמ םע המכח ךכ לכ הרוצב דדומתהל םיחילצמ םה ךיא תולגל הצ
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים ינאו ילש ריבאה לפי קטגוריה:

Me ילש ריבאה םייסאלק םיקחשמ

.תוהובג תורטמל םייאבצ םינייפמק ,םירודכ ,םירינרוט ,םיריבא ונגראתה םהה םימיב .עונלוקה תוכזב לכהו ,םויה ונל הארנ הז ךכ תוחפל .םש ותוא לש היצמינא תרדס סיסב לע רצונ ,ינאו ילש ריבאה קחשמה תא ונל שי וישכעו ן

.םיגשיהו םיגשיה לכל ןכומ ,שוחנו ץימא היה ומצע ירנה .תטלחומ הרצל ךפה ,בייחתה וילעש ,לכה ןכלו ,ןורשכהו ןורשכה ,תונמוימה ול הרסח קר .עדי רסח - ריבא ותוא וניכ םישנא ,ןוטלשל ךפה הזש ןוויכמו .םכח ,רשכומ ,רצק ימי'ג ונבש ףסונ רבד הז .םירחאה הכלממה יביוא תא דיחפה ,םיפשכמו תופשכמ סרה ,םינוקרד תולקב םחלנ אוה ןכלו .ולש רזועה םג היהש ,ןירתק ,רבח ול היה ,ליחתמ וליפא ,ריבא לכ ומכ ,ןבומכ

.ותוא קר אלו .תיתימאה תונואגה תא לקלקל לכ וקלחב רשא ,ירנה ףרטצה םיריעצ תונורשכ לש תווצ ,לכה .םירמייג רובע םהלשמ תואקתפרה וניכה ינאו טיינ ילש םיקחשמהו ,הייפצ לש תוקד הברה

?םהידעלב ריבא הזיאו) םיביוא ילב אל):

.םישגהל קר ראשנ הז ,תנבומו הטושפ איה המישמה ,תוארל לוכי התאש יפכ

.תולעמב ומכ ,םהילע ץפוק ,םיפדמה הלעמב ספטל היהי הזכ דחא ליגרת .לופיט םע לבא ,רהמ זוזל ךכ ,רובשל לוכי התא תע לכב .בהז אלמ הזח אצמית ,ךרדב רבע החלצהב בלש לע לומגתכ

.ביבס בצמה הפוצ ,אבה ץפוק ירנה דועב ,הלגעב ךלי ה' רבחה תליחת רובע ,תאז םע .תועבטמ ףוסאל תונמדזהה תא וצימחת לא ךא ,תורצה ראשו םינוקרדה ,תופשכמה ימוסחמ תא .ישיא איש עובקל לכות ךכו ,תנייצש תודוקנה רפסמ תא םיעבוק םה .תומת התא תרחא ,והשמ ךותל סורקל אל הסנו ,םייח השולש קר ךל שיש רוכזת קר

.םישדח םירבח םע תרושקת תונהילו ,ינאו ילש ריבאה םיפסונ םיקחשמ לעפה
.חצנל רתוי בוט יוכיס םהל שי יכ ,הצובקה לש שדח רבח לכל םיחמש םה .םיעיפומה םינוכדע ידי לע הבוטל עתפומ היהת התא ,רבוש הז ךותל עובק ןפואב אב התא

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more