סימניות
ןאלומ יקחשמ

ןאלומ יקחשמ

.ןאלומ קחשמהמ תמכחותמ ,הפי הכיסנ הנה .ןיינעמ דימת איה םניחב טנרטניאב הז תא קחשל הממ ,םהלש םעטהו ןחב ,יפויב הבוש הז .תשקב תוריל וא רהוד סוס לע ףכואה לע תוארל ןתינ תובורק םיתעל הזו ,םחול לש תויוכ .הקיטנמורו הנפוא לע םירופיס שי עיצמ קחשמה ןיב יכ ,יפויה לע רומשל םג בייח התאש .תוארל םילוכי אל םהידגנתמ וליאו ,תטהול הקישנ היהת רשא ,ךיסנ םע השיגפל תאצוי תו
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים ןאלומ לפי קטגוריה:

Igry תרוביג :ןאלומ Kitaya

1998 תנשב ינסיד וידוטסה ,ןאלומ קחשמל ץוחמ תעכ תאצמנ רשא לע המלוצ הרוטקירק ,תינ

?הלש הקיסנה ךכ ,תדבוכמה תומדה
.ביואה ינפמ הנידמה תא ליצהש הז ךפה אלא ,גרוהל אצוה חוור לוכי םיקוחה לכל אטחש ן .תינומה תוסייגתה לע וצ איצוה רסיקה ,םתוא רובשל תנמ לעו ,ןיסב םידוונ םינוהה ידי .דחא שיא לש המחלמל חולשל הכירצ החפשמ לכ

.אבצל ךלוה םוקמבו ,םירבג ידגב תשבול ןאלומ ,הדוקפ ברסל לוכי אל לבא ,ותבוח תא עצ .ןאלומ ךוסחל דציכ ןודל ידכ ורהנ
םשוב תובא .הייח לכ הדליה תא הוולמ ומצע אוהש םושמ אלא ,דבוע אל הז לבא ,ןוקרדה ןוטס גיב רר

.ףשחנ הנימ דוס עוצפ םינוהה הרענה םע תוברקה דחאב .הדיחיב ריאשמו ,התוא ליצמ גנא'ג לבא ,התוא עצבל טילחמ ,ויבא Lee Sang – ףו .ןומראה ןוהה םתשילפב ,םישלופהמ רסיקה תא ליצהל ןכמ רחאל רזע ןאלומ יכ ,תואר קיחר .םש םיובמ ושומ םינכומ םיליטה םיקוקיז לש תרזעבו ,ברקב חצינ אוה ,וי - ןאש 10000 .ןאלומ קחשמה תא רפסל ,יפוא לעפ תונמוימבו ץרמב המכ דע

.הדי תא היבאמ שקבל ידכ הלש רבחהו העיגה הרהמבו ,התיבה רזח ןאלומ רשאכו ,ינשה תא

.המישמה תא עצבל ידכ רוזעלו ,םיקחשמה ימוחת לכב הילא ףרצת

.תורטמה לכ תא תוכהל תשקו ץח ;סוס לע ץופקל ,רסמה תא ריבעהל ;הנומתב םירתסומ תי .תרוסמה תא רובשל אל לבא ,הבהא איה הבהא יכ ,השקונה בא ןיחבה אל ךכ לכ ,הקותמ ךכ

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more