סימניות
Moana יקחשמ

Moana יקחשמ

.היאמה בבוש ,קיחצמה demigod - התרבחוהנטקה הכיסנה תא ריכהל ידכ יפורט ירויצ יאלע .םינוש םינוויכבתויהל וקחיש םה יכ םניח םינווקמ Moana ךרד יקחשמ תא ןווכ .םיטושיק םע םידגב רוחבלו רופיא ,הנקאמ הרוע תא אפרל ידכ - ךורא עסמלהכיסנ ןכומ ת .קיתעה לאה תא למסמה ,ץעמ לספרייצלוףוסאל ךירצ םג התא ,דחא םוי .םירויא רצייל םילדבהולזאפה יקלח ,םירתסומ םיטירפ שפחל ידכ ךמצע תא ןמאל ךכ ,ריהז
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים Moana לפי קטגוריה:

Igry Moana: A printsessy

תודלותל שדחה .ונבנ תוחבזמו ורצונ ץע ילילא ,םימילא םינב ילאב ונימאה םישנא רשאכ ,םיקוחרה​​ סוני .השינע תויצ יא וא םהיתושקב םישנאל רוזעל תונברוק בייחמה ,עבטה לש םיטנמלאה הווצמ .ולש החפשמה יבורק רחא שפחל ךלה ותיאו ,םיוואמ demigod תלכונ לש ידגאה יאב שגפנ M .חוטב היה אל הזו ,ידמ בר ןמז ךשמנ
עסמ .םילושכמ ,תוארונ תוצלפמ ,עבט תונוסא ,םיביוא :םייח לש תואיצמה םע דדומתהל וצלאנ .הרטמה לא עיגהל ףוסה דע ךרדה לכ ךלהו Moana יוואמ ,יתילכת תויהל לבא .םהיתואקתפרה עיצהל לבא ,טרס אלמ ךרואב היצמינאה ידי לע רצונ Moana יקחשמ

.תושדח תויומד םע עשעתשהל ,רוקחל םיפייעתמ אל התא ,םיבוהא םירכומ םיעוצעצ והז

.םיוואמ רזוע הז יכ ,םיישק דחפמ אל אוהו ,הפצמ ץמואב הז .ךומסל ימ לע שי םא ,ארונ ךכ לכ הארנ אל ,םכרדב ולקתנ תוצלפמ וליפא .ךירצ התאש המ לכ ףוסאל הסנמ הרוחב לכ ,לויטה תליחת ינפל
.הרוביגה רובע םיטישכתו םידגב ,תוקורסת תריחב חקיי הזו ,דיקפת קחשמ םג הארמ .עוקעק רופיא םוקמב היהי לבא ,הלמשה לש ןותחתהו ןוילעה קלחה לש םיטנמלא ףוסאל ,רת .ץעמ לספ תונבל ליחתהלו Moana השומח רשא ,תינחה טילחהל זאו .םירז ,קשנ ,הזופ ,םייפנכ :םייחרכהה םיביכרמה תא ףיסוהל ,םינפב ול םורגל ,םינוש ם .דועצל ןכומו רזבואמ התא וישכע .בל תמושת שרודה ,הרוביגה לש םינטקה םינפב דקמתהל םירחא םיקחשמב
.ךירצש ומכ ימצע תא איבהל יתלוכי אלו ,םיה ךרד הדדנ איה .היכרצ רוע חופיט וישכע .םירחא םימגפו רתוימ רעיש ,םיעצפ ,הנקאמ התוא רומש ןכמ רחאלו ,ןושאר םהלש Moana ף .הקיטמסוקו םידגב ,תואפ ,םיטישכת לש םלש ךרעמ תועצמאב הדליה תא ךופהל ןיטולחל Moa

.טרסה לש תרגסמה לע תיבפלאה שפחל םג הז ,Moana הכיסנה ינסיד קחשמ .תויתוא שופיחב השחמה רטמיטנס לכ ,עוביר לכ ןוחבל הקזח תלדגמ תיכוכזב שמתשהל .ךסמה תיתחתב םיספהו הנומתהמ םלעיי ,אוצמל לוכי התאש המ לכ
.םימשב וליפאו ,לוחב ערכ ,םידגב ,רעישב ,ריוצמ רפוצה טושיקה לע המכוחבו םירתסומ ם .בל תמושתו זוכיר םישרוד םג םילזאפ
.םיעובירל לצפתמ אוה ,תיטסילוה הנומת לע ריהמ טבמ ירחא לבא ,הרוביגה לש העיסנה ןמ .ןוכנה םוקימה תא וחקל םייושע םהש ךכ ,םמוקימ תא תונשל ידכ יחרכה הזו ,הדשה ינפ ל .םיכלהמ לש ילאמינימ ןמז רובע איש עבק אוהש דע בוש עוצעצ ריבעהל הצור התא םא לבא

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more