סימניות
Gibbets יקחשמ

Gibbets יקחשמ

?ךלש םילימה רצוא אוה בחרנ זא .םניחב טנרטניאב קחשל לוכי דחא לכ ובש ,קחשמה םודרג תא אוצמל רוזעי הז .םלש טפשמ וא הלימ רוציל ידכ תונוכנה תויתואה שוחינ לש הדוקנה .ישונאה ףוגה לש םיקלחה דחא םודרגה לע העפוהל םורגל תויוגש תובושת .תוומל ינעה תחילש ,ןיילתל ךפוה התא ,ידמ רתוי הנייהת תונוכנה אל תובושתה םא .קחשמ אלומ הלילע רחא תורבוד תיסורו תילגנא ירבוד שי תויורשפאה ןיב .םירחא םיוותו stikmen ,םידלש ,םירברבה לש הפקתמה ינפמ רפכה יבשות ,וטנס לש ותומ
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים Gibbets לפי קטגוריה:

Igry תויהל ץירמתה :ןיילתה umnee

.הלימב תואה תא שחנ אל םעפ לכב םודרגה ףד לע םיטע רויצ ,בשחמה םורט ןדיעב הרזחב ו .ןיילתה קחשמה תא קחשל ךיא דואמ בוט עדוי התא
.ילאוטריו ףתוש לע חקול שוחינ לש דיקפתה תא ,בשחמה הסרג אוה הז םא לבא ,םינקחש ינ .הגה הלימה תא שחנל – בושח יכהו לבקמ םג התא .הז המ ןיבהל ךירצ התא לבא ,הרדגה םש ,ץבשת וא לזאפ ומכ הז .ךלש םילימה רצוא בחר המכ דע ןיבת רבעמה ךלהמב
.םהלש תיזחתה רופיש לע בושחל ןמזה עיגה ,תוקוחר םיתעל רקיב םג ןוכנ שוחינה םא .התיכב לצעתהל לאו ,םיבוט םירפס הברה אורקל ,תורפסה לע םלושמ תויהל ךירצ בל תמושת .הקידבל ךלש חיכוהל עקרקה ויהי ןיילתה םניח םיקחשמו םיצבשת .הנוכנה הבושתה תא תתל הסנמ בוש ,תומדקתהה תא קודבל לק הז הנה

!םולשתל הנתמהה ןמזב – .ןברוקה תא ליצהל ידכ ,הנוכנה הבושתה תא תתל תונויסינ המכ ךל שי .תיבפלאה לש היוצרה תואה תא רוחבל ךרוצ שי ,הלימ םשל
.םודרגל דחאל יוגש ליבומ םשב לכ .רמגנ קחשמה תאו ,האלולה לעמ היולת התייהש תומדה ,הנוכנה הלימה תא אצמ אל ךא ,תונ

.תודגאהמ תויומד ,הטנס ,stikmen ,םידלש ,םלרוג תוריוצמ תויומד םיכחמ .הרומח האיגש עונמל ןכומ קיפסמ התא יכ םיווקמ םלוכ

.רפסה תיבב ינויצ רשק אלל הרז הפשב הבוט הטילש ךיא תוארל לוכי התא וישכע .ךלש עדיה תמר תא תולעהל ןמזה עיגה ,ההובג ךכמ םיעתפומ םא .וילאמ ןבומה תא ,םויק לש םירושע המכ שי רשא ,ןיילתה קחשמה לש תונורתיה תא ,תוארל .ךתוא ןיינעל יושע רשא ,ףסואל םישדח םיטירפ תפסוה היהנ ונחנאו ,אבה קחשמל תחא הסר

.תוריל תונמדזהה לע אשונ תולימ יקחשמ ןמ דבוכה זכרמ תא ריבעהל לוכי התא ,רוטה תא

.ןבומ ךלש סעכהו ,דחא ףא ןבצעל הז .ויתולילע רוזחו ,השעמ דוה ןיבור ךיא רכוז .םוטרחה ןמ רשי תורילו ,לווע לבוס וניא הז ות .תשקמ הרונש לבחה ץח תא גורהל לוכי אוה בר קחרממ

.םישנא ינש לש םתומל רטפיהלו ,תוקירז יתש תחא תבב גורהל תחא תונמדזה ךל שי ,דחא י .ףרט םע uskachet ,רפכה םע תא ךל רותפי הז ,םעפ לכב םישנא המכ יולת ןיבה ביואה לב .ןיעידומ עורז תכרדה ,ןיילתה תיסור םניח םיקחשמ קחשל ןכומ ,ךומכ הרוי הסונמ הזכ א

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more