סימניות

משחק גרדום באינטרנט

                                  Gibbets קחשמ

גרדום (Gibbets):

.ולתנ ררחשל םישנאו,תוטושפ תורטמ לע אל לבא ,תשקו ץח לש תונמוימב ןמאתהל .רצק ןמזב הז תא תושעלולבחה תא ךותחל םוטרחה ןמ ררחוש ץח,תאז תושעל ידכ
" "