סימניות
הנתמ סמוע יקחשמ

הנתמ סמוע יקחשמ

ןווקמ רהמל תונתמ יקחשמ
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים הנתמ ןגלב לפי קטגוריה:

םירומיה Chasing תונתמ

.םהירוהו םינבה ,תונבה ומכ תונתמ Chasing קחשמה ללגב אלא ,הרוק אל טושפ ,תועתפה ש .ינויגה ,ףיכ הקתפרהל חותיפ לע לח
.תורבוג תובכרומ לש תואצקה רותפל העיצמ הנושארה המרהמ הלחה ,תוריהמב תלעופ איה .– רוביגה לוגס שיבכעה .םלש להק ,שולש ,םייתש היהי ןכמ רחאלו ,דחא דלי היה אוה הלחתהב .גחה תונתמ קינעהל לכ תא םג אלא ,ליכאהל קר אל ךרוצ שי ,הלודג החפשמ רשאכ .ךתרזעל הפצמו וחמש םידליה תויהל השק דואמ הסנמ
שיבכע .חטשמ לכל רבוחמ תויהל לוכי רשא ,טוח - טנרטניאה ךרד ענ אוה .לופית איה רחא ,הסיטה ךלהמב רוביגכ ,ןקתל ידכו קורזל ןמז לבקל ידכ יחרכה הז לבא .תדחוימ תועמשמ ול ןיא רבכ ,הביתב קונית – ךפיהל וא ,קוניתה תבית תא ררוג ה .םהלשמ העתפה סורפל לגוסמ היהי דליה ,בשוח ינא ,םיאב ויהי םיטקייבואה ינש רשאכו ,

.יתימא שיבכע – הפיו ריעצ שיבכע יתאצמ ונלש רוביגה .ישפנ טקשו החונמ ,הניש דביא טיינו ,תובבושב ול הצרק איה .תיטנמור הווחמ השוע ,רחא לש בלה תא חצנל לוכי התאש םיעדוי ונלוכ לבא ,תוידדהה םל .םינוש םיקרח לש הרוצב םהלש תורבגה יבוט וגיצה םישיבכעה ךכ ,םיחרפ תורענ יקתממ תת .םיככת םע ,הפי הז תא תושעל םיבייח ונחנאו ,סוטל הל תתל ךרוצ שי הפיה – לש .תראופמ תשק​​ םע רתויב הבוטה הנתמה תביתב היהי הז .םשיגפהל – תחא הרטמ םע סוטל דואמ וליפאו םיחירצ ,תויזחת ,תוריקל םידומצ שי .המלשוה המישמה ,וז המרב יכ חינהל םילוכי ונחנאו ,םידחואמ םה ,הזב הז םיעגונ םיטק .הז ריהמ טבמ ךל תתל קר אלא ,האג רז לש בלה תא השבכ תחא הנתמ לבא .םיישקה תורבגתהו ןחבמ לכ רבוע ,םתוא דחאל ידכ ץמאמ הברה תואספוק הברה ,םיבובז הב

.ןמזה ותואב םלוכ ונדלונו ,הטלמה םהל היה .םהלש דלוקוש תגוע לופיטל רוביגה רוזעל ךירצ התאו ,קותמ םיבהוא םה ,םידליה לכ ומכ .םידליל בוט לכ לבא ,הבוט הסיפ סוגנל אלש ךמצעל רומשל השק
.ףולח םע םישדח םיישק ךרטצת קחשמ Chasing תונתמ ךלהמב .םהלש חלצומה דוחיאה לש םוקמ אוצמל זאו ,תוגועו ,לגעה לא ךרדה תא אוצמל השק רתוי .הדיצה ךושמל םיכירצ םהו ,רבעמ תמיסח תובית שי ךרדב
.טנרטניא םהל ףרצל לוכי אל שיבכעהו ,וקבדיי ריק בכרה הנבמ לעב םכח רוחב הזיא זא .המישמ עצבל תופיקעל םיכרד שפחל​​ ,קמחתהל ךירצ אוה

.האלה ךישמהל ידכ התוא ענענמו שיבכע טוח קורזל דיה תא השעא טושפ

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more