סימניות
םודא רודכ יקחשמ

םודא רודכ יקחשמ

.תודוכלממ ענמיהלוםילושכמב לפטמ תוזירזב ןווקמ קחשמ ריהמותח אלל רוביג םודא רודכ .החונמ רסח רודכ םע םניחב בוש קחשל יתטלחה וישכעו ,ויתואקתפרה לש הרדסהלכ תא רובע .םיביוא לקתנ ,םיצוק לע תדרל ,םוהתל לופיל תולקב לוכי רוביגהו,לושכמערתשמ וינפל .בקועמ הרוצתתל םלועבשהמ לכ ,ןוציחה ללחהמ ועיגהשתורוחש תוספוק - םודאה רודכהלש ם .בורקב הרזחב ותוא לבקל ול רוזעל םיבייח ונחנאו ,ולש בוהאה רודכה ובנג וליפא םה
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים םודא רודכ לפי קטגוריה:

רדבל קר םימודא רודכ יקחשמ

.תומיענ תועפשההמ תונהילו ,עוצעצ קר חותפ ,שורפל הצור ינא םימעפל .Bunיומד רוצילע הרדסהלכ תא ליכמה ,חותפ ןולב םודא םניח םיקחשמ ףיעס

:היתונכס ול שי לבא ,לכא הנכסב אל איה תאזה תומדה ,ךרדב ושגפ םלוכמעסנש , .תדרפנ הקתפרהליחתמ וא עטקלש ורופיס תא ךישממ קחשמ לכ .ולש היעבה לע הלפנ תישארה תומדה תא רותפל םירזוע ונא וכלהמבש ,םיקלח השולש 4 םוד .שמש תפוטש ,הפי רקובבליחתה לכה .םיבכוכ ףוסיאוחרופ וחאלע הביכר ,המח שמש וחמש רודכ םודא .תומי לכב עבטב הדחכה תנכסב – ןנע תאשנתמ ץראה רודכשהלגמ אוה הרהמ דע לבא .הביבס לכ תא דבעשל הייבוקלבוביסמהרוצה תא תונשל םיעוביר ונילא ללחהמ עיגמה .רחא םוקמב וגשיה תכראה ,םהל רבעמ ןכמ רחאלו ,לגנו'גל סנכיהל ידכ קיפסמ ץימא תויה

.ישומישו עשעשמ ,טושפ ,אלפנ ףיכ ליבומה רוביגהראשנ ןיידע הז ,היינמחל ,רודכ ,100

.רשיו הנכלבא ,םוקיבתובישח רסח ,דואמ ןטק השעמאוב .םש הטמה ורדתסה םיימומרע םיעובירש ררבתי םא םג ,בויב תולעת לש ךובמה תא רוקחל הי .תדוכלמלךרדה לכב טשפתמ ,םמצע לע ןגהל הסינ ביואה .ףוסןכמ רחאלו ,םיצוק לקתנ םג ומכ ,רובה ךותל לפונ וא ץחל תחת לבקל לוכי ,ןלשר ,ר .בצמל ביגהל ןמזבו,ךיפה יתלב ןוסא הרקי יל תתל לוכי אל התא ,ריהז תויהל לבא .לודג ןחבמינפל םומיחהיהי 1 םודא רודכ קחשמ
.םימר תורהצה םע רהמל אל לבא ,תויתודלי טעמכ תוארנ הלחתהב תומר .ןושארה םע תוושהלו,המכ דועזא ,תומר המכתכלל .לדגי קר חוכ רתוי ,לדבהה תא שיגרי רצק הכ חותמלםא .יטנמור קתפופוקסודיילקםאה
.דורוב בהאתה םודאה רודכהשהדבועבליחתמ 3 םודא רודכה קחשמ .ההובג הריטבהפי תא הריתסהוהרוחש ימומרע לבנ הבנג ושגליפ לבא .רבד םוש ןיא היצטידמ
.יתימא ריבא ומכ ,בלה לש תרבגה תא ליצהלו אוצמל אצוי ונלש רוביגה .רהנה תא תוצחל ךרד אוצמל ,תודדוחמ תוטומ ,םירעפ לעמ ץופקל תוזירזב ,ןוחטיבב המיד .בצמה תא וקיספי אלו,לכב דחא ביוא קיזחת אל התאש הרוצב ןכמ רחאלו ,זירז תויהלו םי .םודא רודכ יקחשמבולש יאנפה יתעשב ףיכ תצק שיש קר ,ולש תויעבה תא רותפל ידכ רודכה

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more