סימניות
ןקחש העברא רובע םיקחשמ

ןקחש העברא רובע םיקחשמ

.םיירלופופ םיאשונ ללגב רתוי םיניינעמ וכפה םה יכ ,םניחב תשרב קחשל ,םירמייג ברקב .ואיצמה תולמש הארמ םוידופה לע יתנפוא ץורימתונהיל תורענהוילאוטריו בירל ,הנוש עב .םיפלק יקחשמלתויורשפא שי לבא ,תורחא תויורחתוץורימ ,גנילואב ומכ ,ףיכבליעפ רקיעב .ךמצעב הארתוףיעס דומלל - לכלאוצמל םילוכי ונאש תומגמואשונ תוכרע ,רודיב לש הריחב
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים העבראלםיקחשמ לפי קטגוריה:

הלודג הרבח רובע םיקחשמ העברא

.שולשלבושחל לבוקמ ,תויומלגתהל תומידק ןתונ ,םינקחש המכל שודיח עוצעצתויהל ולדח ב .םניחב םיקחשמ העברא ךשמב ועסנשכ הדרח אל רבכ אוהו ,רבע אוה הז בלשב לבא .הנטק ארקיהל הלוכי אל וזכ הרבחשי םישנא העברא –
.תואיצמל םתוא ךופהלו,ףיכ ןומה םע אובל םילוכי ונחנא ,דחי ונסנכתה ,וישכע .תילאוטריו המישמ ךלוה ,תצק חונלו,דיחי בשחמב העבראלקחשמל ןיעה תא ךושמל ןתינ ,הא

.ונלש ישנו ירבג להקל םידעוימו םלוכ םע םיירלופופ םיעוצעצה הלא אקווד הירוגטקב יכ

.ךובמב הקתפרה ץורימ הנה .תונוכמ םה רתוי םיקזח םיציאמותוצצפ תנתונ ,דרי םיסונוב ףוסאל ןכמ רחאלו ,םתוא רע

:לוהינל רתוי םילק םירותפכ המ םלוכ םיכסה ,םירמייג ןיב תדלקמתוצקהל ךרוצ .הלש עבצהורעישה ,ךויח ,םינפה לש הרוצ ,םייניע עבצ רוחבל ,ההכ דלוקושלןבלה דשה רו .תיתרבח תשרל תחכשנ יתלב הנומתתושעל לוכי התא ,יונישה תא םייסת רשאכ .תיבה לש תוחונה תא בוזעל ילבמ ,גנילואבה רודכ תא תורילו ,םינקחש העבראלקחשמל תכל .תודוקנ לש הכוז רפסמדילקהלו,םעפ לכב ילאוטריווה לולסמל אוב .ורותב םיעושעשה ןגל ךלוה ,רוחה ךותל ענומ ףלוג ירודכבWalk – ומכ .רודכה ןודעומלע העפשה לש חוכהוןורדמה תא םיאתהל ךרוצ שי יכ ,קחשמלש יגולה דצה תא .ןמז וא תפדעומה – בצמ תלוביס תריחב ידי לע םיטובור עזגןיב רדס
.םינקחש העבראלקחשמה ךלהמב םיבר םילושכמ לע תורבגתה ,קחרמהןושאר תכלל ךירצ ךלש טו .הביתכ תרזעב דרשמל ףיכ ,םייסאלק םיברועמ בכר ילכמתורחא תועצה אוצמל ולכות ץורימ .םיירבגה אשונה יקנטוכישמה
.בירידיצ לש ךילהתהעגריהל םילוכי ונחנא וישכעו ,בשחמ יקחשמ לש תואסרגה לכבםייק הז .ןטק ברקחצנלבוספא קר אוה ךלש קנטה לש עבצה תא רחב ןכמ רחאלו,(4 – 1) םירמי .םיבצ לע קחשמוגיצה המוד הלועפ ןורקיעב
.ביוא יבצ תכישנ ידי לעואבצ תפקתה םירזה לש עבצהתריחב רחאל .םיתמ םה ,םתוא םיבתוכ ונחנא םאו,תמיוסמ תיטרדנטס הינמהיבצ יל שי .תוציקעותועיסנבוליב תויהל לוכי רשא ,םיסרוק 100 שי דחא לכל .דעיה תא תוכהל םיסנמותשקו ץח ,Robinhood ומכ םישיגרמ
.רחאה בל תיצחמ תא ףוסאל ידכ םודא רודכותויפונכ ידי לע ןודנול לש תובוחרה תא תוקנ .עברא עצבל היהי הזו ,דחא עוצעצ תדובע לכב

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more