סימניות

משחק 1-4 ןגנ וט קאט קיט באינטרנט

                                  Tic Tac Toe 1-4 Player קחשמ

1-4 ןגנ וט קאט קיט (Tic Tac Toe 1-4 Player):

.Tic-Tac-Toe אוה רתויב םייראלופופהו םיטושפה םילזאפה יקחשממ דחא .הלשמ םיסנאוינ םג הל שי תאז םע דחי ךא ,טושפ הארנ הלצא לכה .רחא ןויגה קחשמ לכב ומכ .העברא וליפא וא השולש ידי לע Tic Tac Toe 1-4 ןגנב קחשל ןתינ הז ה .םרותב תרצוימ הכילהו עיפומ ליבקמה תודשה רפסמ ,העברא וא השולש :םי .השעי ךלש ביריהש הממ רתוי רהמ ךלש םיקלחה שולש תא רדסל איה המישמה .הזכל ךופהי קחשמ טוב ,םיפתוש ןיאו דבל התא םא תוירשפא וקית תואצות םג ךא ,רתוי רהמ חצנל ולש יוכיסב שמתשמש ימ יד
" "