סימניות

משחק ןותנש הנומת בשומ באינטרנט

                                  Yearbook Photo Session קחשמ

ןותנש הנומת בשומ (Yearbook Photo Session):

.רהוזה ןיזגמה רובע תפסונ הנומת םלצל תכרענ הנאיד תרקוי לדומ .fotostsen ידגב תריחבב יאמצע ןפואב קוסעל שי לדומה וישכעו בוטב השח הניא התשובלת .הז לע תינבצע התייה איהו ,םולכ תררבתמ הדליה .הכמ תתל ידכ דחי דבוע אל התא םא דמחנ היהי הז .הליהת לכות םימיהדמ םוליצו םירבד לש בכרהה תא הווהמ ,וז רחא וזב הלמש תא הסנ
" "