סימניות

משחק WFK18 תימלוע לגרודכ תטיעב באינטרנט

                                  WFK18 World Football Kick קחשמ

WFK18 תימלוע לגרודכ תטיעב (WFK18 World Football Kick):

.קחשל הצרתש המ יפל רוחבל לכותו םלועה יבחר לכמ תוצובק ללוכה ,WFK1 .ליחתי קחשמהו ךבירי תא עבקי וקיתה .וביבס םיצצורתמש םינקחשה תאו ליגרה שרגמה תא הארת אל לבא .ילמינימ םינקחש רפסמ םע רעשה ךותל רעש עיקבהל - תרחא המישמ ךל שי .רעושה ןיבל ךניב דחא ןגמ קר היהי הלחתהב .רעשל ותוא סינכהל ידכ רודכב טעבו חונ עגר רחב .WFK18 תימלועה לגרודכה תטיעב קחשל תונמדזהה תא ךממ וענמי תוחלצומ
" "