סימניות

משחק הזחתמ רטסאמ באינטרנט

                                  Impostor Master קחשמ

הזחתמ רטסאמ (Impostor Master):

.ןופיסה לע הרוק המ עדוי וניא שיא ךא ,ךורא ללח עסמל האצי הניפסה .ולשמ הלבח תמישמ םהמ דחא לכלו ןופיסה לע ולע םיבר םיזחתמ ,תווצל ף .דבל םילעופ םה ןכלו ,דחא ףא לע םיכמוס אלו םיימומרע ,םיעשר םה ,ומ .רתויב ןכוסמה ןלבחה הז - םיזחתמה ברקב םודא אוצמל איה ךלש המישמהו .רשפאש ימ לכ תא דימשהל םכילע שופיחה ךלהמב לבא .ךלש ביריה תא ץצוק ,ךשאר לעמ ברחה למס תא האור התאשכו רוחאמ לחז .הזחתמה רטסאמב ךלש רוביגה םע רבדה ותוא תא תושעל אל גאד
" "