סימניות

משחק .מ"עב תוצלפמ לזאפ ףסוא באינטרנט

                                  Monsters Inc. Jigsaw Puzzle Collection קחשמ

.מ"עב תוצלפמ לזאפ ףסוא (Monsters Inc. Jigsaw Puzzle Collection):

.תוריהמב םיחכשנ םירחא ,דואמ םיירלופופל דימ םיכפוה םקלח ,םישדח םי .תאז םירכוז םלוכ אל תעכ ךא ,םלוכ יתפש לע היה תוצלפמה דיגאת לע רי .מ"עב תוצלפמ .יוארכ אלש וחכשנש תודומח תויומד םכל ריכזהל טילחה לזאפה ףסוא .תצק דובעל ךירצ התא לבא ,ךלש םירישכמה יכסמ לע בוש ועיפוי יקסבוזו .תושקו תוינוניב ,תוטושפ הבכרה תומר :םירבש לש תוצובק שולש ןה תונו .Monsters Inc -ב ךלש הנושארה הנומתה תא חתפו יהשלכ הנומת רחב .לזאפ ףסוא
" "