סימניות

משחק MathPlup תואקתפרה באינטרנט

                                  MathPlup`s Adventures קחשמ

MathPlup תואקתפרה (MathPlup`s Adventures):

.תויטנגילטניא יד תויח םה םיבלכ .םישנא ברקב םג ומכ ,הבורק הבשחמ ילעב םישנא םנשי םהיניבש יפ לע ףא .םיטושפ ןובשח יבושיח עצבל עדוי םג אלא ,יאקיטמתמ אוהש ,םילעבה לש .רכוס תומצע שופיח - וילע ףדעומה יוליבב ותוא זבזבל טילחה אוהו שפו .תובהלתהב םתוא שפחמ זאו םינוש תומוקמב םתוא רבוק אוה תעל תעמ .אצמנ הזיא הפיא רכוז דימת אל אוה ,תומוקמ הברה ךכ לכ שיש ןוויכמ .תומרה תא רובעל MathPlup תואקתפרהב רוביגל רוזע .המלשוהש המישמל עיבגכ בהז סוכ אוצמל אוה םהמ דחא לכ לש ףוסה
" "