סימניות

משחק Wacky Run 3D באינטרנט

                                  Wacky Run 3D קחשמ

Wacky Run 3D (Wacky Run 3D):

.רתויב םישלחה םיביריה אל הלאו ריסאו רטוש תרבחב ץורי Wacky Run 3D .היינשהמ רתוי השק תחא ,ונינפל תומר הברה שי .תוזירזב םילושכמ רובעל תוסנל ךילע ,לולסמ לכ רובעל ידכ .ושאר לע שיטפ וא תועלצב לקמ לבקמ אל ץרה וב רתויב חונה עגרה תא ור .האלה ץוריו םוקי אוה ,העפשהה רחאל ,םירבדה עבטמ .קתנתהל ולכוי תוביריהו ,דבאי ןמזה לבא .חצנל ךירצ קר התא ,המרה תא םילשהל ידכ .תוריהמ רשאמ תוזירזו תונלבס רתוי םיכירעמ הז ץורמב .תוכהלו ץורל םיביריל ונת .תוכחל יאדכ
" "