סימניות

משחק םישושמ באינטרנט

                                  Hexisles קחשמ

םישושמ (Hexisles):

.Minecraft םלועב אצמנש ירותסמ יאל ךלת ,Hexisles שדחה קחשמב .תורצוא לש םינוש םיגוס אוצמלו הז תא רוקחל ךירצ התא .םישושמ םיאתל ילאנויצנבנוק ןפואב תקלוחמה ,יאה לש הפמ היהת קחשמה .בטיה תאז ןוחבל םכילע היהי .וילא רובע ,וב רקבל ךירצ התאש דושח םוקמב ןיחבמ התאש עגרב .רבכעה תרזעב לולסמ תונבל םכילע היהי ,וז הדוקנל עיגהל ידכ .רבכעה תרזעב םהל קוקז התאש םיאתב רחב ,ךכ םשל .םתוא ףוקעל וכרטצתו תודוכלמ יאב שיש ורכז .קחשמה לש אבה בלשל ךישמתו תודוקנ ךל ןתנית ןוכנה םוקמל עיגתש עגרב
" "