סימניות

משחק הרכמה באינטרנט

                                  The Mine קחשמ

הרכמה

The Mine

.תועש רפסמ םש תולבלו תורכל ליחתהל ידכ המדאל תחתמ בר קמועל םידרוי .תומיסח ינפמ חוטב וניא שיאש םושמ ,תנכוסמ םיתיעלו השק הדובע וז .דבל ירמגל חלו ךושח קוניצב ומצע תא אצמ הרכמה רוביג .הסירק התייה דימו דבל םש עקש אוה .הצוחה תרחא ךרד אוצמל הצור אוה ,שאייתמ אל רוחבה ךא ,תעכ הרוגס חט .םיצלחמל תוכחל ךרוצ ןיא ןכלו ,אצמנ אוה הפיא עדוי אל דחא ףא .ול רוזעל לוכי התא לבא .ךשוחב תורהוז תוער תורשבמ םייניע המכ ,תורהנמה ךרואל רוביגה תא ור .הזב ןכסנ אל ,דואמ םינכוסמ וינכש הארנכ לבא ,ןאכ דבל אל רוביגה זא .הרכמב ךרדב אצומ התאש המבו ךלש לימרתב שיש המב שמתשה
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more