סימניות

משחק 2021 ריקה תא רובשל באינטרנט

                                  Break The Wall 2021 קחשמ

2021 ריקה תא רובשל (Break The Wall 2021):

.והשמ סורהל וא רובשל תוצרל ךל םרוג סעכ םימעפל .רכינ ןפואב רתוי לק תויהל דימו סעכ ררחשל לוכי התא ,ריקב ףורגא יד .ישפנה תא עיבטי הכממ יזיפ באכ קר ילואש וא .דואמ סעוכ Break The Wall 2021 רוביג .תולקב הרוגמ אוה ללכ ךרדב .דיחפמ תצק תויהל ךפוה הז ,ולש תירירשה תיקנעה תומדה לע לכתסמו .והשמ רובשל הצור אוה לבא ,םירחאב עוגפל הצור אל רוחבה ,תאז םע דחי .דחוימ לולסמ שובכל ךלוה רוביגה ,ילילשהמ רטפיהל ידכ .תובוהצה םינבלה ינבא תוריק תא רובשל דיפקהלו םילושכמ תוזירזב רובע .זירזו ריהמ תויהל ךילע ,שארב קנעה שיטפה תעיגפמ ענמיהל ידכ
" "