סימניות

משחק באינטרנט

                                  Princesses Beauty Secrets קחשמ

(Princesses Beauty Secrets):

.הפי יאנת אלל םתוא ךפוהש המ ,הלשמ תודוס שי הכיסנ לכל Beatrice תודוס םתוא תא שי תוכיסנה לש יפויה תודוס תכלמממ ונלש. .המגודכ התוא רידגהל דימת הלש םישנאה לכש יתנפוא ךכ לכ תולמש תאזה הרוחבה .הצוחה ךרדב םיפי םידגב לבקל הלוכי איה ,הלמש גציימ וניאש רבד לכ ןיבל הניב םיבר
" "