סימניות

משחק רואה ןב באינטרנט

                                  Son of Light קחשמ

רואה ןב (Son of Light):

.המדאב םירפוח ,הירוטסיה םידמול םיגולואיכרא .תוריפחה רתאב תאצמנש הניפ לכב םיחמשמ ,םינטק םידלי ומכ ,םה .שפחל המ דוע םיגולואיכראל שי הבש ץרא איה םירצמש ןימאמו היגולוטפיגאב זכרתה דר'צ .ואצמנש םיצפחה לע רקחמ ךורעל ידכ הזיג קמעל ךלוה ןעדמה .רואה ןב ארקנ םג היהש ,ססמער הערפ לש ונוטלש לש הפוקתל םיסחייתמ םה .הירוטסיהה לש םינבלה םימתכה תא אלמל ורשפאיו הירוטסיהה ףיעצ תא טעמ וחתפיש םישדח .רואה ןבב םיטירפ אוצמל םכל ורזעיו ,תחלשמה ןמ קלח םתא
" "