סימניות

משחק ברק ברק באינטרנט

                                  Gun Battle קחשמ

ברק ברק (Gun Battle):

.Gun Gun לש וצראמ ןכשל תוכיישה תועקרק סופתל הסנמ ימר'ג .רתויב םכחותמה ביואב עוגפל לגוסמה רידא קשנ הנקו לייחב בטיה דיוצמ היה אוה ךכ םש .וישכע רוחבה לש קבאמל ףרטצהל יאדכ ,המישמה תא תוריהמב עצבל תומדל רוזעל ןוצר ךל .ברק ודל םיאתמ בירי ןמיז רבכ אוהש איה הדבועה .ןמזה לכ ביואה לייח ינפ לע ףלוח רודכה ,הרונ אל קשנהש ןוויכמ .ךפהה אוה ימ ,ביריה תא לסחל ךיא ,יר' ג לש המגודה תא תוארהל .תוריל םיסנמו הרטמה זכרמל תורישי םוטרחה תא םינווכמ
" "