סימניות

משחק םיפלק קחשמב םייח ילעב באינטרנט

                                  Animals Cards Match קחשמ

םיפלק קחשמב םייח ילעב (Animals Cards Match ):

.ןורכיזה תא קזחל ולש לופיטה וחתפ ,בשחמ קחשמב קחשמ דלי םא גואדל םיכירצ אל תוהמא .תודומח תויח לש הנומתה םע תוהז תונומת לש תוגוז אוצמל רבכעה לש ץחל םיחיראה תא ך .חותפ ראשיי המכ יתאצמ
" "