סימניות

משחק סקולד םירלדירג באינטרנט

                                  Griddlers Deluxe קחשמ

סקולד םירלדירג

Griddlers Deluxe

.עגמ ךסמ ינקתה רובע םיקחשמ לש רוצייב החמתמ רשא ,Deluxeot Softgames םירלדירג הע ."םישקומ"קחשמל המוד דואמ אוה הלש ינורקעה הזה קחשמה .(ילש אתה ןיעמ) תדוכלמל לופינ אל יכ חותפל םיכירצ ונחנא םיאת המ לע הז םיפיט , .םתוא חותפל ידכ םיקיר םיאת לש בר רפסמ םוקימ םע proschityvaya איה ךלש המישמה .ולש העונת לכ לע בטיה בושחל זא ,םש עצבל ןמזה תלבגמ .בוביסה םות רחאל שחרתהל תיכז יכ תודוקנ יאנובשחה לופיטה .הדובעה לע ןמזה ךשמ תאו ,תדוכלמל לופיל םומינימה יולת םרפסמ .רבכע קיפ קחשמב תולועפ .םהלש תיגול הבישחו היצנגילטניא חתפל התרטמו ,םיאליגה לכב םינקחש רובע ןנכות Delu .שגרמו ידוחיי קחשמ יד הלביק איה - HTML5 תועצמאב המרופטלפ לע הז לכ םושרלו םימוד .הליעומ הרוצב םהלש יאנפה תועשב אצמנ התאש ןמזב ךל רוזעי ירוקמ לוקספ הפי הקיפרג .קחשמה תא ליחתהלו ,ךלש רישכמב ןקתומ רהמ םירלדירג סקולד .רתאב םושיר תכלל םירחאה םינקחשה ינפל וב ךלש םיגשיהה ץיוושהלו ףולא תויהל הצור ה ךלש ליפורפה ןקחש לע וגצוי ךלש םיגשיהה זאו
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more