סימניות

משחק Cosmolicious באינטרנט

                                  Cosmolicious קחשמ

Cosmolicious (Cosmolicious):

.םיינועבצ תואקשמ םירגרובמה ,ספי'צ :ריהמ ןוזמ לש רחבמ םע רחס יביתנ לש תמוצב יטק .תודוקפ אלמל קיודמ ןפואבו תוריהמב עונל םיחילצמ קר ,תויללח ףע םיעסונו םיסייט לכ .םישדח ףיסוהלו ןוזמ רוצייל בוט הנוכמ ,לדג תוחוקלה רפסמ
" "