סימניות

משחק Mole לוגסה רופרפ באינטרנט

                                  Moley the Purple Mole קחשמ

Mole לוגסה רופרפ (Moley the Purple Mole ):

.רקו ךורא ףרוחל תודותע ךופהלו םימיעט םיקרח רחא שופיחב הריבנ ,תרתחמב רקיעב םה , .המושה לוגסה רופרפה ונלש הפיה Moli tolstyachka קחשמ לש ןוכנ אל הז לבא ,תונטק ת .חטשה ינפ לע בוט שיגרמו תומוש תררוסה תחפשמל ךיישה ןטק קנוי .לוגס - ןפוד אצוי עבצב הבע רמצ לעב ,הזילעו תיתורבח המוש - אוה .םסרופמו ,feat תא עצבל - םולח ול שיו ,םירבח םע חחושל בהוא אוה ,שמשב לייטל בהוא .תיאורהה המישמל הביס הז - תיתוכלמה הריטהמ תבנגנ הפיה הכיסנה יכ העומשה לא עיגה .רבגתהל שיש היישקמ םלעתמ ,םיקמעו םירה ךרד ךורא עסמל ךרדל וססהת לא ,המוש .תוהובגה תוכושמה לע ץופקל תלוכיה רסוחל לותחה - םהיניב ישאר .גרוהל אצומ תויהל םיבייח תומולח ,הבהא היח רוזעל ךירצ התא .םילושכמ רובעל ידכ םירחא םיצפחו םיפפועמ םיחרפ ,ץע תויבוק ,amanita :םיוולנ םיטי .חוטבה ביתנה לע יוצרה םוקימל רובעל הצלאנ תומדהש ךכ ,םיאשונ רפסמ לע ןקתומ תויהל .תיטתסא האנה איבת תינועבצ הקיפרגה תאו ,בושחל המ לע עדימ הברה ךל קורזת ,המדוק ו .וב תקחש חוטב התא יכ הדבועה תפסותב ףדוע ןמוש דחא הז - רישכמ לכ לע העמשה תניחבמ
" "