סימניות

משחק חצונמ יתלבה לזרבה שיא באינטרנט

                                  The Invincible Iron Man קחשמ

חצונמ יתלבה לזרבה שיא

The Invincible Iron Man

.ואדיו יקחשמ לש םוחתב היחותיפ העודי ודנטנינ העודיה הרבחה ןמ חצונמה יתלבה ןמ ןו .לווראמ םוקיה ןמ ןורייא לש רתויב םימסרופמה םירוביגה דחאל םישדקומ הטישה יחתפמ .ריעב וינפב תרומשמ וצ לע דומעל םיכלוה ונחנא םויה .וילא ולש םירויצ וא הפילח לש סופיט בא בונגל קרטש לדגמ ורדח םיפקותה לש היפונכ ה .םשל רהימ דימ הרידח לע העדוהה לש ונרוביג !ולש הלימה לע רומשל בייח אוהו ,םישנאב עוגפל אל םלועל ותאצמה יכ עבשנ םעפ אוה ,ל .תונווגמ תודוכלמ תבצה וילע ונרוביג םיליבומה שא סורהל םיסנמש םידדוש םיינכמ םיטו .היגרנא לש תשובלתהו ןוירש תמר רחא בורקמ בוקעל .סורהתש ,ספאל ותחפוי םירוטקידניא הלא ינש םא .הלא םירוטקידניא לש החימצ םירשפאמה םינוש םיסונוב ףוסאל ךרדב ,ןכל .ותוא סורהל ביואה רבעל ירי רומשל ,םיבובז תודוכלמ שדחמ - הפילחה לש וחוכ תא םותר .תדלקמה תועצמאב תעצבתמו הטושפ יד איה קחשמה לש הטילש .יריו יתפע ךשמב םהילגר לע החיתמ יעונמ שומיש - X ,ןרקמה ןמ הרוי - Z ,תומדה לש ה .חילצתו רהזיה .שא תובהוא אל תונב ומכ ,םינב קחשל הווש הז ןיידע לבא ,דואמ םיניינעמ םיקחשמב Inv .ןקחש לכ םישידא בוזעי אל בוט לוק הפי תירוקמ הקיפרג .ורובע ןמזה ךשמ תונהיל טושפו ,טלבאטל וא ןופלטל ,בשחמל קחשמה תא דרוה .טנרטניאב תורישי קחשל ןתינ ןכ ומכ .תויתרבחה תותשרה לש ךלש ןובשחב שמתשהל וא םושירה תא םומינימל דע תכלל ,ךכ םשל .ךנובשח ליפורפב ועיפוי קחשמב ךלש םיגשיהה לכ וישכע .הזה קחשמב םיליבומה םינקחשה רשע תא ןיזהל לוכי התאש בוט יכה תויהל ןוצרה תא ךל ש
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more