סימניות

משחק ןמז טרס חרק תכלמ באינטרנט

                                  Ice Queen Movie Time קחשמ

ןמז טרס חרק תכלמ (Ice Queen Movie Time ):

.ולש חרקה תריט ךותב הזכ תוריש תושעל הצרו 3D טמרופב טרסה תא תוארל ידכ עונלוקה ר .ןויערה תא המלג איהו ,ןומראב םיטרסב הייפצ רובע ןטק רדח תונבל ומצעל תושרהל הכלמ .תיב ילענו המ'גיפב םהילע םיבוהאה םיטרסב תופצל לכוי אוה ,קוחר עוסנל הכירצ אל אי .םידחוימ םייפקשמ ןרוקפופ ,תואקשמ קפסל ,יפוי תוחונב הלמשה
" "