סימניות

משחק הציפ שחנ באינטרנט

                                  Pizza snake קחשמ

הציפ שחנ

Pizza snake

.םלועה יבחרב דהדה םעפש ,שחנ לע יסלקה השקה MS - DOS קחשמב םלועה יבחר לכב םימסרו .רודיבה ידהוא ףרטצהל תונמדזהה תא םכל שי וישכע .הטושפ יד איה קחשמה לש תוהמה .תוציפ וילע םימקוממה םע הדש קחשמ היהי התאש ינפל .קחשמה יפוא לש ותומל תוליבומ וללה תולועפה לכ - ףוגה םע ךותיח תורשפא אל אוה םיי .ותוא יתלכא יכ ,הציפה ידכ שחנה לש ושאר תא תחקל םיכירצ ונחנא ,בשחמה תדלקמב"הרוח .sedennym אשונ לכ םע לדגת ךלש תומדה וליפאו ןקחש תודוקנ םיבוג ונא ,ךכ םשל .שרגמה לע העונתה תוריהמ תא םג ומכ ,תושדח תוציפ תעפוה בצק תא ריבגי שחנה לש החימ .םהלש םיקחשמב הלא תונוכת עדומ תויהלו רהזיהל זא .תובכרומ לש םינוש םיגוס לש תוירוקמ תומר הנומש .טלבאטב וא דיינה ןופלטב לפכשל HD תקיפרג הפי - המיהדמ טושפ .רתויב םיינעבותה םינקחשה לש שידא דחא ףא ריאשמ אל הז לכ - רבעש תעב עמשנו םיפרוצ .ליג לכב םישנאל םיאתמ הזו תומילא אלל שחנה תציפ קחשמ ירחא .םישישקב הלכו דלי לש םינש עבש לחה .ןקחשה שרדנש המ לכ הז - שחנ לש העונתה ביתנ תיינבב שדח והשמ לש התעפוה תוריהמב ב .וילא רשק ןיאו ,טנרטניאב ןווקמ רותב קחשל לוכי התא .רבעמה תונהילו ךלש רישכמל הז ףיכ עוצעצ ומצע דירוהל טושפ זאו היינשה תורשפאב רחב .הלודג תיסלק הטשפה תמר ןכו ,דראיליב ןחלוש ,ויניפלח ,ףרוח ,הליל ,םייסלק - בוציע .ליחתהלו ףידעמ התא יכ דחא תא רוחבל קר .ךלש םיגשיהה תא תוארל םילוכי םירחא םישנאו ,ךירבחו שחנה תציפ קחשמ לש רתויב םיבו
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more