סימניות

משחק קשמ תויח באינטרנט

                                  Farm Pets קחשמ

קשמ תויח (Farm Pets ):

.םידורו םיריזח ,םישבכ ,תובנרא לש םיאירב םיאצאצ םהינכש םע קולחל לוכי התא וישכעו .ןוילעה לנפב וארת םהיתונעט תא ,תויחה תא לבקל ידכ רותב ימ .ההז רתוי וא שולש טירפ לש היינבה איה םיאנתה לש הריחבה יכ רוכזל שי ךא ,תודוקפ ע .לבגומ םידעצה רפסמ
" "