סימניות

משחק Rush הלרדניס לש באינטרנט

                                  Cinderella’s Rush קחשמ

Rush הלרדניס לש (Cinderella’s Rush ):

.תוחלצה תא סופתל ידכ רדחה לש ינשה דצב רהמל ךירצ ןכסמה הלרדניס תאו ,םיפדמה ןמ ל .ול רשפאמ אל ,םעוז תגרוח הרמוחב שינעהל הנכסמה השיאה ,םיאשונ השולשב תוחפל רובשת .ןוראב ףדמ לע םתוא םורעל תוחלצ סופתל ,רבכעה לע הטילש ,הדליה תרזע .היעבה לע לקהל ורזעי םה ,םיסונוב סוטל תונמ םע
" "