סימניות

משחק טנאה םוי תאטל באינטרנט

                                  Lizard Day Hunt קחשמ

טנאה םוי תאטל (Lizard Day Hunt):

.דיצ םהילע זירכהל וטילחה ף'גו ומוס :ךירבח םע סנרלק תואטל הברה היה ריעב .זירז םילחוזה םיקנבה יגד לכ הרזע .חצני רתוי םויל ספות ימ .םיקורי םיעשופ םטוח וא בנז האור התא םא ,רבכע schёlkayte התאו ,היחה תא ליהבהל א .םומינימה ןיוצש םוכסהמ םויה תלימ לש תחלצומ המלשה רובע
" "