סימניות

משחק טטהלל הצלוח עורז באינטרנט

                                  Arm Shirt Juggle קחשמ

טטהלל הצלוח עורז (Arm Shirt Juggle ):

.הלבזמב וליפא שימגו היישות סנראלק תא ,תיתונמאה תינכתה .סקרקב ומכ םתוא ידי לע םיציבה תא ןרמתל דומללו ותוא שפחל ךלוה קוניתהו ,םייוצר א .תועיצפ לבקל ידכ אל ,םירבד דועו םיגימצה ,םירובש םיעוצעצ תא סופתל אל לבא ,םירוד .הנהתו רבכעה םע ךלש תומדה הטילש
" "