סימניות

משחק ןכוסמ ינומהה גהנה באינטרנט

                                  Dangerous the taxi driver קחשמ

ןכוסמ ינומהה גהנה (Dangerous the taxi driver ):

.תודמוע תונוכמ וא המרטה לעמ ץופקל לגוסמ אוה ךכ ,תינוכמה תא ךפה אוהש המ לכ הלע .קקפב וא העונת םע קוקפ שיבכה רשאכ דחוימב ןוכנ רבדה .ןוכנה עגרב רבכעה לע הציחל ,תושדח תויונמוימ תוינוכמ תווחל ינומהה גהנל הרזע
" "