סימניות

משחק םייח אופסמ הימ באינטרנט

                                  Mia Pasture Life קחשמ

םייח אופסמ הימ (Mia Pasture Life ):

.הווחב םהל רוזעל הצורו םיבסל תווחל העיגה הדומחה הימ .לופיט לול החקל הרוחבה ,ומצע תא חיכוהל ידכ .קסעה תא חתפלו שדח דויצ תונקל ,םילוגנרת תויח תולוגנרת לש הריכמו ףוצר רוציי תמק .אבה בלשל רובעל םיאנתה תמר תא עצב ,קושל שיגהל םיריעצ םיחורפא לודגל
" "