סימניות

משחק ו'זו'ז לש הנפואה תגוצת באינטרנט

                                  Jojo's Fashion Show קחשמ

ו'זו'ז לש הנפואה תגוצת (Jojo's Fashion Show ):

.רתויב תמסרופמה הנפואה תבצעמ התייה זורק ו'זו'ז ,ונמזב .םידגב יבצעמ ברקב ןושארה םוקמה תא המצעל ריזחהל הצור איה התב תרזעב וישכע .הזב הל רוזעל איה ונלש המישמה .הפי ףסוא רוציל ונל ןת .הלש םיטישכתהו םירזיבאה ,םיילענה תחת םירהל ,תופילחו תולמש לש םישדח םיגוס חתפמ .ונאלימל זירפמ ,לכה תחצנמ היהי ךלש רצומה ,ךלש ןוימדה םע יכ םיווקמ ונא
" "