סימניות

משחק Vs. הובג תצלפמה Instagram רגתא ינסיד תוכיסנ באינטרנט

                                  Monster High Vs. Disney Princesses Instagram Challenge קחשמ

Vs. הובג תצלפמה Instagram רגתא ינסיד תוכיסנ (Monster High Vs. Disney Princesses Instagram Challenge ):

.קוידב תיאר אל הז .הובגה תצלפמ רפס לש תוריבגו ינסיד תוכיסנ לש ברקה תדחואמ תיתרבח תשר .הנפוא תגוצת רובע ונאלימ לויט - סרפכ תאו רתויב בוטה ימצע ןקוידה לע תורחת וגרא .תצלפמ ןוכיתמ תונבה - םהלש םיירקיעה ויבירי לבא ,קלח תחקל התצר ינסיד תכיסנ .יפלס תורחתל תולמש רוחבל תונבה לכ הרזע
" "