סימניות

משחק 3- המאתה ץיק באינטרנט

                                  Summer Match-3 קחשמ

3- המאתה ץיק (Summer Match-3 ):

.תושפוחו םיגח :גח ליחתהל ןמז הזו םח ץיק והז .תופיצרב השולש לש ירלופופה רנא'זה ןמ שדח עוצעצב קחשלו בשחמה לע לכתסהל עגר אוצמ .םיענ יוליב קפסמ לבא ,תודחוימ ישפנ תויולע שרוד אל הז .ןיטולחל סורה תויהל הלאמש םלוס םינתונ אל ,עבצ ותואמ רתוי וא השולש לש תוגרדה םל
" "