סימניות

משחק םיטנמלא לש רטווא באינטרנט

                                  Avatar Master Of The Elements קחשמ

םיטנמלא לש רטווא (Avatar Master Of The Elements ):

.םימרוג ינימ לכ להנל דומלל בייח גנא ריעצ ,אלמ ישיא ךופהל ידכ .ןויסינ םע האב וז תלוכיו ,הז תא אלמ ןפואב תייצל תובייח שאו המדא ,ריווא ,םימ .קבאמב הברה היהת ,יתימא ןמא תויהל הרוביגה הרזע .הנכסל םיביגמ דימו היגרנא ירודכ ףוסאל ,תוריהמב רבעה .X - הפקתה ,םיציח - לוהינ
" "