סימניות

משחק ןמז רופיא תכיסנ תינידנולב באינטרנט

                                  Blonde Princess Makeup Time קחשמ

ןמז רופיא תכיסנ תינידנולב (Blonde Princess Makeup Time):

.םהיתומולח לע הכורא דואמ הפוקת התייה לזנופר ונלש הפיה תינידנולב .הלילו םוי םלח רשא ,טרסב הלש ןושארה דיקפתה תא הלביק איה ,ףוסבל .ךפהמ הל עצבתש דע םיכחמ ,השבלהה רדחב הבשי איהו טסה לע הלש הקופתה דואמ בורקב .תויחנהה יפל לעפ ,ותושרל םידמועה םילכה לכ תועצמאב הפיו הריהב דואמ תיארנ הדליה .ןנגוסמו הפי דגב רוחבל ,רופיאה ירחא .הנהית
" "