סימניות

משחק םדנט הכיסנה ינסיד באינטרנט

                                  Disney Princess Tandem קחשמ

םדנט הכיסנה ינסיד (Disney Princess Tandem ):

.ןפוד תואצויו תוחמשמ טלחהב תונב שוגפל ךכ ,םיאלפנ םירבד םינתונ אל ךא ,רתוי תובו .דימתלו דחא וחקיי םיינפוא ינפוא ביתנ לע עובשה ףוס תא תולבל םיכלוה םה םויה .תחא תבב ילגלג וד תרובחת לע תוחונב םימקוממ םהש יפוי תא םישל ךירצ התא
" "