סימניות

משחק רוטקוד רוע לזנופר באינטרנט

                                  Goldie Princess Skin Doctor קחשמ

רוטקוד רוע לזנופר (Goldie Princess Skin Doctor):

.תבהוא תמאב איהש רוחב הנימזמ איהש םושמ ,הכ דע םולחל ונלש בוהאה לזנופר םויה .םייטנגלאו םיריהב דואמ תויהל הצורו תופי תורוחב בהוא ןילפ יכ תעדוי איה .היינפה לע הנקא לש הרובח שיש יתיליג ,רקובב ררועתהל .הרזעל ךלש םיינישה תאפרמ התנפ איה .ירשפאה םדקהב הנכסמה הרוחבה לש הינפ תא רומש .ותושרל םידמועה םילכה לכב שמתשה
" "