סימניות

משחק תיבה טושיק לזנופר אמא באינטרנט

                                  Mommy Home Decoration קחשמ

תיבה טושיק לזנופר אמא (Mommy Home Decoration):

.םירדח ינשב םינוקית עצבל הצור איהו אמאל הכפה ףוסבלו הרוביגה .יחרכה טוהיר תנקתה ,תונוליו ,םיטפט לש רחבמ םע ליחתהל לוכי רוקד .תשרבנ הנטק הדיש ,ןורא ,החונ הטימ רחב .תונוש תויצאירו לש חיטש םישל לוכי התא ,ףסונב .םש םירבדב רדס סינכהל תוקוניתה רדח לא תכלל ,ןוקיתה רחאל .האלמ תוחונב ול םורגלו קוניתל הסירע םירהל ןכ ומכ
" "