סימניות

משחק םוי תוינק לזנופר באינטרנט

                                  Rachel Shopping Day קחשמ

םוי תוינק לזנופר (Rachel Shopping Day):

.םירקי םידגב לש קיטובב הדובע םהל שי ,תונוש תוננגוסמ תושובלת תנפוא דואמ תבהוא ה .םשל וכלה דימ איהו ,םידגב תונחב םידבוע הלש םיבוט יכה םירבחה יכ עדונש רחאלו ,ךל .הפי דואמ תויהל בייח הזו טיידל תאצל ידכ הלש ברעה יכ ,הפיו ןנגוסמ ,דואמ ריהב וה
" "