סימניות

משחק Minion ןורג ןזוא ףא אפורל באינטרנט

                                  Minion Ear Doctor קחשמ

Minion ןורג ןזוא ףא אפורל (Minion Ear Doctor ):

.ןטקה ןוינימ הלוחה ןזואה דיל םושגה ריוואה גזמב רובע חלצומ ןייפמק ירחא .רתוי בואכל ליחתמ הז תפלוח העש לכ םע יכ ,יאופר לופיטל הקוקז איה .דחוימ םילכב עדי תרזעב רוביגה לש ןזואה תא בטיה ןוחבל ,אסיכ לע תבשל אפורה עיגהש .עומשל בוט תויהל בוש רוביגה לש ןזואהו ןמוסת התאש תולועפה לכ תא עצבל ,יוצרה ילכ
" "